Europees formulier herroeping

Bijlage I - Europese modelformulier voor herroeping

Kennisgeving van herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Dit document kan ingediend worden op papier en per post toegestuurd worden of ingescand
(minimaal 300 dpi -leesbare tekst !) doorgestuurd worden naar het emailadres.
Aan ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………. (naam en adres van de handelaar invullen):
Ik/Wij (**) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (**) de overeenkomst herroepen.
Datum besteld op (*): …………………………………………………………..
Datum bestelling ontvangen op (*): …………………………………………………………..
Eventueel bestelnummer (*): ………………………………………………………………….
Na(a)m(en) van de consument(en)) (*)(**): ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Adres(sen) van de consument(en) (*)(**):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Eventueel leveringsadres (enkel invullen indien verschillend van adres van de consument ! )(*):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Handtekening(en) van de consument(en) (*)(**):

X …………………………………………………………        X ………………………………………………………
Datum (*): ……………………………………………………….

(*) In te vullen
(**) Schrappen waar nodig
Bevestiging van de ontvangst van informatie:
Handtekening van de consument: